Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin Serwisu girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp”


Regulamin stanowi prawną podstawę funkcjonowania i korzystania z serwisu girache.eu,
udostępnianego w domenie girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp”. Właścicielem
i administratorem Serwisu girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp” jest GYRACHE spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Kryształowa 10/U2, 20-582 Lublin, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000791793, NIP: 9462689696, REGON: 383690539, adres poczty
elektronicznej: hello@girache.eu, telefon kontaktowy: (+48) 791 222 712.
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Online, świadczenia i korzystania z usług
oferowanych lub dostępnych za pośrednictwem serwisu girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp”
oraz prawa i obowiązki Użytkowników/Użytkowniczek, w szczególności Użytkowniczek, a także prawa,
obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Spółki.
Warunkiem korzystania z serwisu girache.eu, aplikacji mobilnej „GirApp” oraz oferowanych za ich
pośrednictwem usług oraz dokonywania zakupów w Sklepie Online jest uprzednie zapoznanie się przez
Użytkowniczkę/Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności
i wykorzystywania plików cookies i ich akceptacja w całości.
Regulamin
I. Definicje
Aplikacja – aplikacja „GirApp” przeznaczona na urządzenia typu smartfon lub tablet, służąca do
wykonywania ćwiczeń przeciwdziałających syndromowi technicznej szyi (Forward Head Posture) oraz
przesyłania parametrów ćwiczeń do systemu informatycznego prowadzonego przez Spółkę w celu
świadczenia Usług na rzecz Użytkowniczki/Użytkownika.
Ćwiczenia – ćwiczenia wspierające budowanie poprawnej postawy i przeciwdziałające syndromowi
technicznej szyi (Forward Head Posture) Użytkowniczki/Użytkownika, wykonywane przez
Użytkowniczkę/Użytkownika z wykorzystaniem Urządzenia i Aplikacji. Ćwiczenia wchodzą w zakres
Planów Treningowych dostępnych w Aplikacji w wersji GirApp PRO.
Pakiety dodatkowe Usług – „GirPaq” zawierające zakres Usług szczegółowo opisanych Serwisie
i dostępnych do zakupu w Aplikacji „GirApp”.
Konsultacje – Usługa polegająca na konsultacji Specjalisty zamawiana przez
Użytkownika/Użytkowniczkę za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji „GirApp” na zasadach
określonych w Regulaminie.
Specjalista – Specjalista wykonujący jeden ze wskazanych zawodów: fizjoterapeuta, rehabilitant,
terapeuta, lekarz, świadczący usługi na rzecz Użytkowniczek/Użytkowników z wykorzystaniem
niektórych funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji. Usługi Specjalistów dostępne są w wariancie „PRO”.
W Serwisie i Aplikacji Specjalista określony jest jako „GirCoach”.

2
Użytkowniczka/Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od tego, czy zarejestrowała
konto czy nie. Użytkownikami mogą być konsumenci i przedsiębiorcy. Z usług mogą korzystać osoby
pełnoletnie oraz Podopieczni, za zgodą oraz nadzorem Opiekuna.
Podopieczny – należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, ale której rodzicem
lub opiekunem prawnym jest Opiekun, który wyraził zgodę na udostępnianie urządzenia
Podopiecznemu, zgodę na udostępnianie danych z jego urządzenia, zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych oraz potwierdzenie Opiekuna, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
Opiekun – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która jest właścicielem telefonu lub
tabletu, na którym zainstalowana jest Aplikacja „GirApp” skonfigurowana z urządzeniem będącym
w posiadaniu Podopiecznego.
Cena – cena Produktu lub wynagrodzenie za świadczenie Usług. Cena danego Produktu lub Usługi
znajduje się w opisie każdego z Produktów lub Usługi w Serwisie i/lub Aplikacji „GirApp”.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Sklep Online – sklep internetowy „GirStore” prowadzony przez Spółkę w Serwisie i pod adresem
girache.pl.
Konsument – Użytkowniczka/Użytkownik dokonująca/y ze Spółką czynności prawnej, takiej jak zakup
w Sklepie Online, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – zbiór danych umieszczonych w Aplikacji przypisany do danego Użytkownika/Użytkowniczki,
w ramach którego przechowywane są informacje o Użytkowniku/Użytkowniczce.
Konto umożliwia i jest niezbędne do zarządzania informacjami dotyczącymi Użytkowniczki/Użytkownika
oraz dokonywanie wszelkich czynności prawnych lub faktycznych przypisywanych
Użytkownikowi/Użytkowniczce, możliwych do wykonania za pośrednictwem Konta, w szczególności
korzystania z Usług.
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies – dokument określający zasady przetwarzania
i ochrony danych osobowych Użytkowników/Użytkowniczek przez Spółkę oraz określający rodzaje
plików cookies i zasady ich stosowania przez Spółkę w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji
przez Użytkowników/Użytkowniczki dostępny tutaj.
Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Online.
Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki umowy zawieranej pomiędzy Spółką oraz
Użytkownikiem/Użytkowniczką.
Serwis – serwis pod adresem girache.eu prowadzony przez Spółkę.
Spółka – GYRACHE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Kryształowa 10/U2, 20-582

Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000791793, NIP: 9462689696, REGON: 383690539, adres poczty
elektronicznej: hello@girache.eu, telefon kontaktowy: (+48) 791 222 712.

3
Urządzenie – Urządzenie Girache IoT przeznaczone do wykonywania ćwiczeń przeciwdziałających
syndromowi technicznej szyi (Forward Head Posture) realizowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
Usługi – świadczenia realizowane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji w związku
z korzystaniem przez Użytkowniczkę/Użytkownika z Urządzenia i Aplikacji. Korzystanie z Usług jest
możliwe po zakupieniu Urządzenia i/lub instalacji Aplikacji w wersji LIGHT lub PRO. Liczba Konsultacji
zależna jest od wykupienia Pakietu usług dodatkowych.
Zamówienie – zamówienie Produktów lub Usług oferowanych przez Spółkę w Serwisie i/lub Aplikacji.
Strona – Spółka lub Użytkowniczka/Użytkownik, w zależności od kontekstu, zwani również łącznie
Stronami.
Formularz Zamówienia – Usługa świadczona przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu i koszyka Shoper.pl
oraz Sklepu Online w trakcie składania Zamówienia, polegająca na udostępnieniu interaktywnego
formularza, umożliwiającego dokonanie wyboru oraz Zamówienie Produktów lub Usług oraz określenie
warunków sprzedaży w tym w szczególności sposobu płatności oraz dostawy.
Newsletter – Usługa świadczona przez Spółkę polegająca na dostarczaniu
Użytkownikowi/Użytkowniczce pod warunkiem udzielenia właściwej zgody, cyklicznie informacji
o charakterze handlowym dotyczących w szczególności informacji o Produktach i Usługach oraz
nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie Online. Szczegółowe zasady świadczenia usługi
„Newsletter” określone są w punkcie IX poniżej.
Plany Treningowe – Usługa polegająca na dostarczeniu zestawów Ćwiczeń oraz innych usług, dostępne
w Aplikacji „GirApp PRO”. Pakiety usług dodatkowych obejmują m.in. Konsultacje i dodatkowe
aktywności.
Chat – metoda komunikacji drogą elektroniczną w Serwisie i/lub Aplikacji,
Użytkowniczek/Użytkowników, ze Spółką lub Specjalistą. Komunikacja ze Spółką dotyczy kwestii
technicznych (Helpdesk). Konsultacje Użytkowniczek/Użytkowników odbywają się na Chacie ze
Specjalistą, jeśli Chat jest w zakresie wykupionego przez nią Pakietu usług dodatkowych. Spółka
wykorzystuje również Chatboty – zautomatyzowane komunikaty ze strony Spółki dostępne w Serwisie
i/lub w Aplikacji w celu interakcji z Użytkownikiem/Użytkowniczką, w tym mające na celu odpowiedzi na
pytania oraz udzielania informacji handlowych.
II. Postanowienia ogólne
1. Wszelkie prawa do Serwisu, Aplikacji ich nazw, elementów Serwisu i Aplikacji, w szczególności
elementów programistycznych, graficznych i innych, domeny internetowej Serwisu, stanowią
wyłączną własność Spółki i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny
z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Użytkowniczka/Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu oraz Aplikacji zgodnie z jego
przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem,
regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, zasadami współżycia społecznego,
dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik/Użytkowniczka przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jest
zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności
i wykorzystywania plików cookies.

4
4. Zabronione są wszelkie czynności, które są sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu oraz Aplikacji lub
zabronione przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności takie, które destabilizowałyby
pracę Serwisu oraz Aplikacji, utrudniałyby dostęp do Serwisu oraz Aplikacji lub korzystanie z niego.
Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Spółki ani innych
Użytkowników/Użytkowniczek lub zagrażających ich prawom lub interesom.
5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet.
6. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie przez
Użytkownika/Użytkowniczkę aktualną wersją minimum jednej z następujących przeglądarek:
6.1. Mozilla Firefox;
6.2. Internet Explorer;
6.3. Safari;
6.4. Google Chrome;
6.5. Opera.
7. Serwis może działać niepoprawnie w wyniku używania innych przeglądarek lub w wyniku
problemów wynikających z innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub innym
urządzeniu Użytkownika/Użytkowniczki. Takie nieprawidłowe działanie nie jest podstawą do
reklamacji.
8. Smartfon lub tablet, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać poniższe
wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
8.1. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji 12.0 lub wyższej,
8.2. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji 8.0 lub wyższej.
9. Na rynku dostępna jest bardzo duża liczba smartfonów i tabletów. Spółka nie jest w stanie
zagwarantować bezbłędnego działania Aplikacji na każdym takim urządzeniu. Nie może to być
podstawą do reklamacji. Podstawą do reklamacji nie jest również niepoprawne działanie Aplikacji
wynikające
z innego oprogramowania zainstalowanego na smartfonie lub tablecie Użytkownika/Użytkowniczki.
W przypadku problemów z działaniem Aplikacji należy skontaktować się z Spółką na
adres: help@girache.eu. Spółka dołoży starań, aby zgłaszane problemy zostały rozwiązane.
10. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu
Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
11. Spółka dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz Aplikacja działały w sposób ciągły. Dla
prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji niezbędne jest prowadzenie, od czasu do
czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu oraz Aplikacji lub ich elementów.
Spółka informuje, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub
niektórych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji może być wyłączony lub ograniczony. Spółka będzie
informowała Użytkowników/Użytkowniczki o przerwach technicznych i czasie ich trwania,
w wypadku przerw zaplanowanych przez Spółkę, w szczególności poprzez umieszczanie
komunikatów pod adresem strony internetowej, na której umieszczony jest Serwis oraz w Aplikacji.
O przerwach technicznych nieplanowanych przez Spółkę, Spółka powiadomi niezwłocznie
w dostępnym trybie.
12. Spółka w celu świadczenia Usług i umożliwienia dokonywania zakupów w Sklepie Online udziela
Użytkownikowi/Użytkowniczce niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej
terytorialnie, udzielonej na czas korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Licencji na korzystanie z Serwisu
oraz Aplikacji.
13. Powyższa Licencja uprawnia Użytkownika/Użytkowniczkę wyłącznie do a) tymczasowego
zwielokrotnienia Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej b)
zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej pobranie na smartfon lub tablet. Użytkownikom nie
przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie
wskazane w Regulaminie. Zabronione są działania Użytkownika/Użytkowniczki wykraczające poza
zakres Licencji, w szczególności dekompilacja i dezasemblacja oprogramowania funkcjonującego

5
w ramach Serwisu oraz Aplikacji ani odtwarzanie kodu źródłowego tego oprogramowania.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, Aplikacji lub warunków
udzielonej Licencji, Spółka będzie uprawniona do zablokowania Użytkownikowi/Użytkowniczce
dostępu do Serwisu lub Aplikacji oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Serwisu i/lub
Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Spółki do podjęcia innych stosownych i przewidzianych
prawem działań w związku z dokonanym naruszeniem. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania
techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane
w ramach Serwisu oraz Aplikacji, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej
w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Spółce.
14. Użytkownik/Użytkowniczka może zgłaszać problemy techniczne związane z korzystaniem
z Serwisu lub Aplikacji na adres: help@girache.eu
15. Smartfon lub tablet powinien posiadać zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające przed
działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich.
III. Zasady korzystania z Aplikacji
1. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego:
1.1. App Store – dla systemu iOS tutaj
(http://apps.apple.com/pl/app/girapp/id1660620936?I=pl)
1.2. Google Play – dla systemu Android tutaj
(https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.gyrache.mobile.prod)
2. Pobranie Aplikacji ze sklepu internetowego na smartfon lub tablet jest bezpłatne.
3. Z Aplikacji oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług mogą korzystać
Użytkownicy/Użytkowniczki, które założyły Konto na zasadach określonych w Regulaminie pkt. IV.
4. Zainstalowanie Aplikacji przez Użytkownika/Użytkowniczkę na jej tablecie lub smartfonie oraz
korzystanie z usług oferowanych za jej pośrednictwem wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego
Regulaminu.
5. Prawidłowe korzystanie z Aplikacji, a także z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, wymaga
posiadania:
5.1. Urządzenia wraz z Aplikacją w wersji „GirApp PRO” wykupioną zgodnie z Regulaminem lub
Aplikacji w wersji „GirApp LIGHT” – o ograniczonych funkcjonalnościach;
5.2. smartfona lub tabletu z dostępem do sieci Internet;
5.3. włączenia funkcji aktywnego połączenia internetowego (tryb on-line). Opłata za transfer
danych następuje zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego.
6. Aplikacja stanowi oprogramowanie, przy pomocy którego Użytkownik/Użytkowniczka, dysponująca
wymaganym przez Spółkę Urządzeniem oraz posiadająca wykupioną wersję Aplikacji GirApp PRO,
może wykonać Ćwiczenia oraz przesłać parametry wykonanego Ćwiczenia do oceny przez
oprogramowanie Spółki lub Specjalistę współpracującego ze Spółką, w zależności od wybranego
przez Użytkownika/Użytkowniczkę Pakietu.
7. Aby zalogować się i korzystać z wszystkich funkcjonalności Aplikacji należy założyć w niej Konto na
zasadach określonych tym Regulaminem.
8. W celu korzystania z Aplikacji w wersji PRO, Użytkownik/Użytkowniczka musi nawiązać połączenie
w trybie transmisji Bluetooth pomiędzy Urządzeniem, a swoim smartfonem lub tabletem, na którym
zainstalowana została Aplikacja, oraz loguje się do Aplikacji z użyciem loginu (albo adresu e-mail)
i hasła, z których korzysta do zalogowania się do swojego Konta. Zalogowanie się do Aplikacji
wymaga łączności WiFi lub dostępu do sieci komórkowej.
9. Dla wykonania Ćwiczeń prawidłowo, konieczne jest stosowanie się przez
Użytkownika/Użytkowniczkę do instrukcji przekazywanej w komunikacie dźwiękowym przez trenera
podczas wykonywania przykładowego ćwiczenia.

6
10. W zależności od wybranej wersji Aplikacji umożliwia dostęp do historii wykonanych Ćwiczeń i ich
wyników w smartfonie lub tablecie Użytkownika/Użytkowniczki oraz Konsultacji z wybranym przez
Użytkownika/Użytkowniczkę specjalistą współpracującym ze Spółką. – Historyczne dane
11. W Aplikacji możliwe jest również skontaktowanie się ze Spółką w ramach rozwiazywania problemów
technicznych. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkowniczkę z Aplikacji i usług oferowanych za jej
pośrednictwem jest możliwe po wybraniu wariantu Pakietu Ćwiczeń oraz, w przypadku wariantów
odpłatnych, opłaceniu opłaty za daną usługę świadczoną przez Spółkę.
12. Spółka może dodawać nowe funkcjonalności do świadczonych usług oraz rozszerzyć katalog
świadczonych usług.
13. Dokonywanie zakupu Pakietów następuje w Aplikacji. Urządzenia sprzedawane są w Sklepie Online
wraz z 6 miesięczną subskrypcją „GirApp PRO”.
IV. Utworzenie Konta
1. Do założenia Konta konieczne jest:
1.1. pobranie Aplikacji;
1.2. W celu założenia Konta Użytkownik/Użytkowniczka:
1.2.1.wpisuje adres e-mail i ustala hasło składające się z co najmniej 1 dużej litery, 1 cyfry, 1
znaku specjalnego i mieć długość minimum 8 znaków.
1.2.2.Akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies,
poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie
zakładania Konta. Użytkowniczka powinna również wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółkę.

2. Użytkownik/Użytkowniczka może posiadać wyłącznie jedno Konto.
3. Użytkownik/Użytkowniczka ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dokonywane poprzez
Konto lub bez logowania się, podejmowane w ramach i za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, w tym
Sklepu Online. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu i Aplikacji, w tym Konta do wprowadzania
treści o charakterze bezprawnym.
4. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług
świadczonych przez Spółkę w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest
zagrożone. Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkowniczkę od dokonania
zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik/Użytkowniczka
niezwłocznie odzyskuje dostęp do Konta.
5. Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązana do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp
do własnego Konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. Jedno Konto w Serwisie przeznaczone jest wyłącznie dla jednego Użytkownika/Użytkowniczki.
V. Opłaty za aplikację GirApp PRO - subskrypcja;
1. Wraz z zakupem Urządzenia Użytkownik/Użytkowniczka otrzymuje 6 miesięczny okres subskrypcji,
zwany dalej Okresem Promocyjnym za 1,00 PLN + VAT (wg stawki obowiązującej na dzień płatności)
2. Płatności za Urządzenie i subskrypcję Użytkownik/Użytkowniczka dokonuje w Serwisie lub Sklepie
On-line przy wykorzystaniu dostępnych w nim metod płatności.
3. Po dokonaniu zakupu, na adres mailowy Użytkownika/Użytkowniczki podany w Serwisie lub Sklepie
on-line podczas dokonywania zakupu, zostanie przesłany jednorazowy kod, uprawniający do
6 miesięcznej subskrypcji.
4. Użytkownik/Użytkowniczka otrzymuje w obniżonej cenie 6 miesięczną subskrypcję, która jest
przypisana do Konta Użytkownika/Użytkowniczki założonego w Aplikacji GirApp, podanego przy
pierwszym parowaniu z Urządzeniem. Pierwsze parowanie po zakupie Urządzenia z Kontem
w Aplikacji GirApp, wymaga przejścia przez procedurę określoną w pkt. IV Regulaminu.

7
5. Próby parowania już raz zarejestrowanego Urządzenia na kolejne Konto Użytkownika/Użytkowniczki
są działaniem niedozwolonym, którego skutkiem jest utrata subskrypcji GirApp PRO w obniżonej
cenie.
6. Subskrypcja GirApp PRO po Okresie Promocyjnym odnawia się automatycznie na okres 30 dni, po
cenie określonej w Serwisie lub/i Sklepie on-line.
7. Użytkownik/Użytkowniczka otrzyma powiadomienie na 30 dni przed upływem okresu
promocyjnego o terminie jego zakończenia i może dokonać zakupu subskrypcji na okres dłużysz
zgodnie z ofertą w Serwisie i/lub Sklepie on-line lub anulować subskrypcję.
VI. Zamówienia
1. Cena za Urządzenia jest podana w PLN. Cena za Pakiety Dodatkowe jest podana w polskich złotych
(PLN) i/lub dolarach amerykańskich (USD) oraz zawiera podatek VAT. Ceny Produktów lub Usług nie
zawierają kosztów dostawy, które określane są odrębnie na etapie składania Zamówienia.
2. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie Urządzenia
3.1. Użytkownik/Użytkowniczka składa Zamówienie na Urządzenie w Sklepie Online w Serwisie. Do
zamówienia Urządzenia nie jest wymagane posiadanie Konta. Zamówienia na Pakiety
Dodatkowe i Subskrypcje GirApp PRO składane są w Serwisie lub Sklepie On-line lub w Aplikacji.
3.2. Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu
Zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Zamówienia: liczba zakupionych Urządzeń, miejsce i sposób dostawy Urządzeń,
sposób płatności, a następnie poprzez potwierdzenie zakupu. W przypadku wprowadzenia
niepełnych lub błędnych danych Spółka może zwrócić się do Użytkownika/Użytkowniczki o ich
uzupełnienie lub skorygowanie.

3.3. Przyjęcie Zamówienia przez Spółkę potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na e-
mail podany przez Użytkownika/Użytkowniczkę w trakcie składania Zamówienia.

3.4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Spółkę.
Realizacja Zamówienia następuje zgodnie z wybranym sposobem płatności – po dokonaniu
płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki bądź otrzymaniu przez Spółkę
potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisu płatniczego wskazanego w punkcie VII
1.4 poniżej a w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem z chwilą zawarcia Umowy. Czas
realizacji Zamówienia wynosi 5 Dni Roboczych.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi/Użytkowniczce treści umowy
zawieranej między nim/nią a Spółką następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego
Regulaminu w Serwisie oraz (2) przesłanie Użytkownikowi/Użytkowniczce wiadomości e-mail,
o której mowa w pkt. 3 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w
systemie informatycznym Serwisu.
3.6. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium Unii Europejskiej, poprzez
firmę kurierską współpracującą z Spółką. Aktualny cennik przesyłek kurierskich dostępny jest
w trakcie procesu składania Zamówienia na Formularzu Zamówienia.
4. Zamówienie Pakietu Dodatkowego
4.1. Użytkowniczka/Użytkownik zamawia Pakiet Dodatkowy w Serwisie i/lub Aplikacji. W przypadku
wyboru przez Użytkowniczkę płatnego Pakietu Dodatkowego konieczne jest też podanie przez
Użytkowniczkę numeru karty płatniczej oraz wyrażenie zgody na comiesięczne obciążenie tej
karty przez Spółkę. Wybierając płatny Pakiet Dodatkowy Użytkownik/Użytkowniczka zgadza się
na obciążenie jej za pierwszy miesiąc świadczenia Usług. Użytkownik/Użytkowniczka może
zmienić dane karty płatniczej dokonując kolejnej płatności. Dokonanie zakupu w Aplikacji
potwierdzane jest przez Spółkę wysyłką wiadomości e-mail na adres podany przez

8
Użytkownika/Użytkowniczkę. Użytkownik/Użytkowniczka może w trybie natychmiastowym
zmienić odpłatny Pakiet Dodatkowy na wyższy. Zmiana Pakietu z wyższego na niższy wymaga
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
VII. Płatności
1. Spółka udostępnia Użytkownikowi/Użytkowniczce następujące sposoby płatności za Urządzenia
oraz Pakiety Dodatkowe dostarczane za pośrednictwem Sklepu Online:
1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Gyrache sp.zo.o.
Bank: mBank SA
Numer rachunku:
Dla wpłat w PLN – PL 56 1140 2004 0000 3502 7892 1834
Dla wpłat w USD – PL 77 1140 2004 0000 3512 1835 7629
1.2. Płatność kartą płatniczą Visa, EuroCard / MasterCard.
1.3.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.;
 

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego; 
 
Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;  

2. Termin płatności:
2.1. W przypadku wyboru płatności przelewem za Urządzenie obowiązany/na jest do dokonania
płatności w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
2.2. W przypadku wyboru płatności za Urządzenie gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
Użytkownik/Użytkowniczka obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
2.3. Cena za Pakiety wskazana jest w Aplikacji w walucie polski złoty (PLN) i/lub dolar amerykański
(USD). Kurs będzie przeliczany według kursu wskazanego przez Narodowy Bank Polski z dnia
dokonania płatności.
VIII. Usługi
1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników/Użytkowniczek Usługi związane z założeniem
i administrowaniem Kontem, dostarczaniem Newslettera, obsługą Formularza Zamówienia, a także
dostarcza Ćwiczenia, Plany Treningowe, Wyzwania, Relaks z muzyką, Automasaż. Korzystanie
z Usług jest możliwe po zainstalowaniu Aplikacji na smartfon lub tablet oraz w przypadku odpłatnych
Pakietów Dodatkowych, po dokonaniu zapłaty za wybrany wariant Pakietu. Korzystanie z wersji
GirApp PRO wymaga posiadania Urządzenia. Zakres Usług zależy od wybranej wersji aplikacji
LIGHT/PRO oraz Pakietu. Usługi świadczone są przez Spółkę lub przez Spółkę i Specjalistów. Zasady
prowadzenia Konsultacji oraz ćwiczeń przez Specjalistów określa Specjalista indywidualnie.
2. Usługi w ramach Aplikacji GirApp LIGHT/PRO świadczone są za pośrednictwem Aplikacji, zgodnie
z Regulaminem po jego uprzednim zaakceptowaniu. Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązana
do zapoznania się z instrukcją użytkownika Urządzenia, przed rozpoczęciem jego użytkowania.
3. Do rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach każdej wersji aplikacji oraz wybranego Pakietu
konieczna jest weryfikacja przez Użytkownika/Użytkowniczkę, czy nie ma przeciwskazań do
wykonywania ćwiczeń oraz użytkowania urządzenia zgodnie z zaleceniami w Aplikacji GirApp. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie korzystania z Usług lub
wątpliwości Użytkownika/Użytkowniczki związanych z kwestiami zdrowotnymi lub problemami

9
technicznymi, Użytkownik/Użytkowniczka ma prawo i powinien/na niezwłocznie skontaktować się
ze Spółką, celem ustalenia przyczyn pojawienia się takich nieprawidłowości oraz uzyskania
rekomendacji co do dalszego postępowania. W przypadku odpłatnych dodatkowych Pakietów
zapewniających wsparcie Specjalisty, Użytkownik/Użytkowniczka w pierwszej kolejności powinna
skontaktować się ze Specjalistą.
4. Użytkownik/Użytkowniczka zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu przez
wszystkie etapy zamawiania i korzystania z Usług.
5. Usługi oferowane Użytkownikowi/Użytkowniczce w Aplikacji GirApp nie uwzględniają stanu zdrowia
Użytkownika/Użytkowniczki. Spółka nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań
Użytkownika/Użytkowniczki, w szczególności nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co
do schorzeń lub urazów Użytkownika/Użytkowniczki, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Usług
należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i
dopuszczalność stosowania Usług przez konkretnego Użytkownika.
6. Wielość czynników wpływających na skuteczność Usług powoduje, że Spółka nie daje gwarancji, że
stosowanie Usług przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych
skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego
stosowanie Usług i skonsultować się z lekarzem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego
typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania Usług.
7. Efekty stosowania Usług przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
8. Usługi w ramach Aplikacji GirApp nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych, osób cierpiących na
choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po
przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie nie powinny korzystać z Usług.
9. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w Usługach nie są
poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub
fizjoterapeuty.
10. Spółka nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników/Użytkowniczek, w związku
z czym go nie kontroluje. Użytkownicy/Użytkowniczki powinni samodzielnie dbać o swój stan
zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
11. Jeśli podczas użytkowania Urządzenia Użytkownik/Użytkowniczka odczuwa ból lub inne niepokojące
objawy określone w pkt. 11 powinna przerwać ćwiczenia i skonsultować się̨z lekarzem.
12. Czerwone flagi - zidentyfikowanie przed przystąpieniem do korzystania z Urządzenia i/lub Aplikacji
GirApp przynajmniej jednego z poniższych objawów lub symptomów stanowi bezwzględną
podstawę do zaprzestania korzystania z Urządzenia/Aplikacji GirApp przez
Użytkownika/Użytkowniczkę oraz niezwłocznej konsultacji z lekarzem.
12.1. Choroba nowotworowa w przeszłości.
12.2. Nagła utrata masy ciała, bez uchwytnej (definiowanej) przyczyny.
12.3. Narastające osłabienie lub/i wycieńczenie organizmu, bez uchwytnej przyczyny.
12.4. Gorączka lub stan podgorączkowy (podwyższona temperatura).
12.5. Ból w rytmie dobowym opisywany jako stały bez uchwytnej przyczyny i zależności od
wykonywanych czynności.
12.6. Ból spoczynkowy, często opisywany jako pulsujący.
12.7. Obrzęk jednego lub więcej stawów bez wyjaśnionej przyczyny.
12.8. Niezdiagnozowany uraz w wywiadzie.
12.9. Świeży lub/i postępujący niedowład obwodowy.
12.10. Nietrzymanie moczu lub/i stolca powiązane z bólem kręgosłupa.
12.11. Zaburzenia napięcia mięśniowego − obniżenie lub podniesienie, zaburzenia czucia
powierzchniowego lub/i głębokiego jednej połowy ciała lub dwu/cztero kończynowe bez
wyjaśnionej przyczyny.
12.12. Zaburzenia zborności ruchowej bez wyjaśnionej przyczyny.
12.13. Zaburzenia równowagi i krótkotrwałe utraty świadomości.

10

IX. Newsletter
1. Usługa subskrypcji newslettera i innych informacji handlowych od Spółki świadczona jest bezpłatnie
przez Spółkę na rzecz Użytkowników/Użytkowniczek, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
2. Użytkownik/Użytkowniczka zamawia usługę zasubskrybowania newslettera za pomocą formularza
dostępnego na stronie Girache.eu poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu poczty
elektronicznej (e-mail), a następnie uaktywnia przycisk „Zapisz się”.
3. Użytkownik/Użytkowniczka podczas zapisu do newslettera może wybrać opcję „Zostań GirFriend”,
status GirFriend opisano w Serwisie.
4. Spółka wysyła Użytkownikowi/Użytkowniczce wiadomość e-mail z linkiem służącym do
potwierdzenia zamówienia newslettera. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika/Użytkowniczkę w link
potwierdzający pomiędzy Spółką a Użytkownikiem/Użytkowniczką zostaje zawarta umowa
o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.
5. Użytkownik/Użytkowniczka może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi
newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez
naciśnięcie przez Użytkownika/Użytkowniczce w link o treści „Wypisz się z newslettera”
znajdującego się w wiadomości e-mail z newsletterem.
6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi
przez Spółkę jest dobrowolna i Użytkownik/Użytkowniczka może ją wycofać
w każdej chwili.
X. Konsultacje
1. Pakiety „GirPack” zawierające Ćwiczenia udostępniane są przez Spółkę w wariantach Light i PRO.
Szczegółowe opisy wariantów Pakietów „GirPack” zawarty jest w Sklepie Online.
2. Użytkownik/Użytkowniczka może wykupić Pakiet „GirPack” w wersji Aplikacji „GirApp PRO”
zawierający Konsultacje świadczone przez Specjalistę. W tym wariancie Pakietu Usługa świadczona
przez Spółkę polega na udostępnieniu Serwisu do świadczenia przez Specjalistów usług na rzecz
Użytkownika/Użytkowniczki. Za pośrednictwem Serwisu (Chat) Użytkowniczka umawia Konsultację.
Konsultacja odbywa się drogą elektroniczną poza infrastrukturą Serwisu. Specjalista może zalecić
Użytkownikowi/Użytkowniczce osobistą wizytę w gabinecie lekarskim lub gabinecie fizjoterapeuty.
3. Specjalista określa cenę świadczonych przez siebie Konsultacji. Opłata ta jest doliczana do Ceny
i pobierana przez Spółkę. Informacje o wysokości opłaty za Konsultację wskazanego Specjalisty
dostępne są w ramach Sklepu Online.
4. Wszelkie Ćwiczenia wykonywane za pomocą Aplikacji i Serwisu nie zastępują bezpośredniej wizyty
w gabinecie lekarskim lub fizjoterapeutycznym i nie mają one charakteru diagnozy.
5. Wyniki/Raporty oraz informacje na temat postępów będą dostępne wyłącznie w Aplikacji GirApp
w wersji PRO po zalogowaniu się Użytkowniczki do Konta.
6. Spółka wyłącznie udostępnia funkcjonalności Serwisu Specjalistom w celu umożliwienia nawiązania
kontaktu z Użytkowniczkami oraz zawierania umów o świadczenie Usług. Spółka nie jest stroną tych
umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników/Użytkowniczek za należyte
wykonanie Usług. Stronami umowy o wykonanie Konsultacji są Użytkownik/Użytkowniczka
i Specjalista.
XI. Odpowiedzialność Spółki
1. Zasady ogólne
1.1. Spółka dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Odpowiedzialność
Spółki za niedostępność Serwisu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Spółki
o charakterze technicznym lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona.

11
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu
Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym
Spółki.
1.2. W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Serwisu skutkujących brakiem
dostępności Serwisu, Spółka podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie
awarii oraz ewentualnych negatywnych skutków.
1.3. Spółka udziela 12 miesięcznej gwarancji na Produkty. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia
zakładanych rezultatów Ćwiczeń opisywanych przez Spółkę w materiałach informacyjnych
dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji Spółki (materiały
promocyjne, fanpage), w szczególności ze względu na indywidualne uwarunkowania
zdrowotne, które nie były wcześniej znane Spółce lub Specjalistom lub w sytuacji nie
stosowania się do planów treningowych.
1.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialność za szkody, które poniesie Użytkownik/Użytkowniczka na
skutek korzystania z Aplikacji GirApp, chyba że powstały wyłącznie z winy umyślnej Spółki.
1.5. Spółka w szczególności nie odpowiada za:
1.5.1. za uszkodzenie telefonu/tabletu lub oprogramowania na skutek korzystania z Aplikacji
GirApp;
1.5.2. za utratę danych Użytkownika zawartych w telefonie/tablecie (zabezpieczenie danych
leży w gestii Użytkownika)
1.5.3. za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji
mobilnych oraz oprogramowania zainstalowanego na telefonie/tablecie Użytkownika.
1.6. Jeżeli korzystanie z Aplikacji GirApp powoduje powstawanie jakichkolwiek dodatkowych
kosztów (np. za Internet czy zakup telefonu/tabletu) ponosi je w całości Użytkownik/
Użytkowniczka. Zakres usługi oferowanej przez Aplikację GirApp nie obejmuje, niezbędnego
w tym celu, skorzystania z Internetu. O dostęp do Internetu, spełnienie wymogów
technicznych, konfigurację i wydajność telefonu/tabletu przeznaczonego do korzystania z
Aplikacji, jak również o aktualność wymaganego oprogramowania musi zadbać
Użytkownik/Użytkowniczka na własną odpowiedzialność i na własny koszt.

XII. Odstąpienie od lub rozwiązanie Umowy
1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Spółką wygasa wskutek:
1.1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Konsumenta lub Spółkę, za 30 dniowym
terminem wypowiedzenia,
1.2. wypowiedzenia przez Spółkę Umowy w innych przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem/Użytkowniczką
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Użytkownika/Użytkowniczki niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Spółki.
3. Umowa z Użytkownikiem/Użytkowniczką może być rozwiązana przez Spółkę ze skutkiem
natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Spółkę:
3.1. podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Użytkownika/Użytkowniczki,
3.2. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym
naruszających prawa osób trzecich,
3.3. podejmowania przez Użytkownika/Użytkowniczkę działań mających na celu zakłócenie pracy
systemu informatycznego Serwisu lub Aplikacji,
3.4. podejmowania przez Użytkownika/Użytkowniczkę innych działań mogących skutkować
powstaniem szkody dla Spółki,
mimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 3 dni roboczych na usunięcie naruszeń.
Postanowienia pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Spółce przysługuje prawo do wprowadzenia blokady
Konta z powodu przyczyn wskazanych w pkt. XII ust. 3 Regulaminu lub w przypadku podejrzenia
Spółki o korzystaniu z Konta przez osobę nieupoważnioną przez Użytkownika/Użytkowniczkę.
5. Ustanowienie blokady Konta uniemożliwia zalogowanie się do Konta i korzystanie z jego
funkcjonalności. W celu usunięcia blokady Użytkownik/Użytkowniczka powinien skontaktować się
ze Spółką. Spółce przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia
decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie
i usunięcia naruszeń.
6. Użytkownikowi/Użytkowniczce nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Spółki
w związku z zablokowaniem Konta.
7. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 13
poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
7.1. pisemnie na adres: Gyrache sp.zo.o., ul. Kryształowa 10/U2, 20-582 Lublin;
7.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@girache.eu;

13
8. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy
o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to
obowiązkowe.
9. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
9.1. dla umowy, w wykonaniu której Spółka wydaje Produkt, będąc zobowiązana do przeniesienia
jego własności (np. umowa sprzedaży) – od daty objęcia Produktu w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
9.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
11. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Online). Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Spółka nie
zaproponowała, że odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Spółkę do odbioru, jeśli Spółka zaproponowała, że odbierze Produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
Gyrache sp.zo.o., ul. Kryształowa 10/U2, 20-582 Lublin.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.
14. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść Konsument:
14.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Online, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów:
15.1. o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy;
15.2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
16. Użytkownik/Użytkowniczka może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej
trwałe usunięcie ze swojego smartfonu lub tabletu. Usunięcie Aplikacji ze smartfona lub tabletu nie
powoduje usunięcia Konta w Serwisie.

14

XIII. Reklamacje
1. Postanowienia ogólne
1.1. Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług przez Spółkę należy
zgłaszać na adres elektroniczny: help@girache.eu. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane
Użytkownika/Użytkowniczki takie jak: imię i nazwisko oraz dokładny opis sytuacji będącej
podstawą reklamacji jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej
podstawą reklamacji. Spółka udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do
jego rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika/Użytkowniczki o przekazanie dodatkowych
informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji
uzupełniających.
2. Postanowienia odnoszące się do Konsumentów
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki względem Użytkownika/Użytkowniczki, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Okres jaki obejmuje rękojmia wynosi 2 lata.
2.2. Spółka jest zobowiązana dostarczyć Użytkownikowi/Użytkowniczce Produkt bez wad.
2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika/Użytkowniczkę:
2.3.1.pisemnie na adres: Gyrache Sp. z o.o., zwroty ul. Kryształowa 10/U2, 20-582 Lublin;
lub
2.3.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: shop@girache.eu;
2.4. Zaleca się podanie przez Użytkownika/Użytkowniczkę w opisie reklamacji: (1) informacji
i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę. Wymogi podane
w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.5. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika/Użytkowniczki niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Spółki w
powyższym terminie oznacza, że Spółka uznała reklamację za uzasadnioną.
2.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Spółkę do reklamacji
Użytkownika/Użytkowniczki lub do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne
będzie dostarczenie Produktu do Spółki, Użytkownik/Użytkowniczka zostanie poproszony
o wysłanie Produktu na adres Spółki: Gyrache p. z o.o. REKLAMACJE ul. Kryształowa 10/U2, 20-582 Lublin.
2.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 2.6 powyżej nie ma wpływu na bieg
terminu na ustosunkowanie się Spółkę do reklamacji, o którym mowa w pkt. 2.5 powyżej oraz
nie narusza prawa Użytkownika/Użytkowniczki żądania od Spółki usunięcia wady, o którym
mowa w art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego.
XIV. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika/Użytkowniczkę
w procesie zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu i Aplikacji jest Gyrache sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie. Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
Użytkowników/Użytkowniczek innemu podmiotowi, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi

15
przepisami prawa. Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkowników/Użytkowniczek
znajdujące się w Serwisie Specjalistom, w przypadku wyboru przez Użytkownika/Użytkowniczkę
wersji GirApp PRO i/lub Pakietu zawierającego usługi Specjalisty.
2. Użytkownikowi/Użytkowniczce przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich
zmiany.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Użytkowniczkę jest dobrowolne, ale brak podania
tych danych uniemożliwia utworzenie Konta, składania Zamówień, korzystanie przez
Użytkownika/Użytkowniczkę z Serwisu oraz Aplikacji i oferowanych za ich pośrednictwem Usług.
Użytkownik/Użytkowniczka zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe
i kompletne. W przypadku zmiany danych osobowych lub potrzeby ich poprawienia,

Użytkownik/Użytkowniczka powinien/na zwrócić się z taką prośbą o zmianę do Spółki na adres e-
mail: daneosobowe@pelvifly.com. Użytkownik/Użytkowniczka ma możliwość dokonywania zmian

danych osobowych w swoim Koncie. W takim wypadku Użytkownik/Użytkowniczka powinien
skontaktować się ze Spółką na podany powyżej adres e-mail.
4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników określa szczegółowo Polityka
prywatności i wykorzystywania plików cookies.
XV. Zmiany Regulaminu
1. Spółce przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na
zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Spółka poinformuje o
tym fakcie Użytkowników w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie pod adresem
Girache.eu, wiadomości wysłanej na adresy e-mail Użytkownika/Użytkowniczki lub w inny,
zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian
w życie.
2. Wiadomość będzie zawierała szczegółową informację co do treści i zakresu wprowadzonej zmiany.
3. Brak oświadczenia Użytkownika/Użytkowniczki o braku zgody na wprowadzone zmiany
w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej zmiany Regulaminu traktowane jest jako
akceptacja znowelizowanej treści Regulaminu.
4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy, zawarte przed wejściem w życie zmienionej wersji
Regulaminu.
5. W przypadku złożenia przez Użytkownika/Użytkowniczki oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian
w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego
Regulaminu. Postawienia pkt. XII Regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w
żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone
Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
XVI. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
2. Spółka nie przenosi na Użytkownika/Użytkowniczkę jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost
w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi praw majątkowych i nie udziela licencji, z
wyjątkiem tych wskazanych w Regulaminie. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Spółkę (w
szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika/Użytkowniczkę
wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

16
3. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami Spółka może dokonać cesji praw
i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody
Użytkownika/Użytkowniczki.
4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w ramach Serwisu w formie umożliwiającej jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
XVII. Prawo właściwe i spory
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem/Użytkowniczką, a Spółką, której przedmiotem
są Produkty i Usługi dostarczane przez Spółkę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo
polskie. Wszelkie spory związane z Usługami lub Produktami dostarczanymi przez Spółkę będą
rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania
z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym
Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje
o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma
również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright by Gyrache sp. z o.o.
All right reserved.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl